(1)
Disandro, C. Mousiké Paideia. Iter 2022, 151-158.