(1)
Cataldo, G. Paideia Y Physis. Iter 2022, 264-270.